Hlavička – „Feuerstein“ kurz pro děti rozšiřující jejich studijní schopnosti

V letošním roce 2019 otevírám v Říčanech speciální kroužek pro děti s názvem „Hlavička“ – kde se děti pomocí progresivní metody naučí učit, efektivně myslet, řešit se zvídavostí a ochotou, bádat a diskutovat.

Jedná se o rozvojový program Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování (FIE), určenému pro děti od 8 do 11 let a od 12 do 15 let formou volnočasového kroužku a pro dospělé a seniory formou programu seberozvoje.

Metoda původně vznikla na základě výzkumu procesů myšlení za účelem rozvoje schopností a dovedností učit se u osob oslabených v rozumových výkonech, ať už z důvodu vrozené vady, získané poruchy, sociální deprivace či jiného důvodu.

Podrobněji k metodě FIE:
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení je jedinečnou vzdělávací metodou, která systematicky vyučuje procesům myšlení a učebním dovednostem za pomoci instrumentů („pracovních sešitů“) a zprostředkovaného učení. Rozvíjeny jsou kognitivní funkce v procesech sbírání a využití informací, plánování, porovnávání, analytického myšlení, orientace v čase a prostoru, práce s chybou, deduktivního a induktivního myšlení, vymýšlení strategií, řešení problémů, ověřování atd.). Metoda původně vznikla na základě výzkumu procesů myšlení za účelem rozvoje schopností a dovedností učit se u osob oslabených v rozumových výkonech, ať už z důvodu vrozené vady, získané poruchy, sociální deprivace či jiného. Dnes se metoda FIE ukazuje jako užitečná a obohacující pro každého, kdo chce rozvíjet své procesy myšlení a učební dovednosti, bez ohledu na věk a rozumové schopnosti. Účinné a užitečné uplatnění nachází také v klinické praxi při práci s lidmi po mrtvici nebo poškození mozku.

Program je zaměřený na rozvoj procesů myšlení a učení pomocí pomocí mezinárodně uznávané metody, která přirozeným způsobem a zajímavou formou učí o věcech přemýšlet, soustředit se na úkol, pracovat konstruktivně s chybou, promýšlet způsoby řešení, rozhodnout se pro efektivní řešení, práci kontrolovat, klást si otázky, diskutovat s ostatními, sdílet s nimi zkušenosti, rozvíjet slovní zásobu a nacházet přesah všech osvojovaných znalostí (jevů, principů) do praktického života.
Děti se v kroužku naučí učit, plánovat řešení úkolu, pracovat s rozmyslem, zpřesňovat vnímání i myšlení, kontrolovat po sobě práci, ověřovat atd., což zvýší jeho úspěšnost ve škole i v běžném životě.

Volnočasový kroužek pro děti i program seberozvoje pro dospělé a seniory má charakter pravidelného setkávání 1x za týden na jednu vyučovací hodinu, která zahrnuje práci s instrumentem a doplňkové aktivity, spojené s výukovými cíli. Doplňkovými aktivitami jsou např. hraní her, užívání slovníků, manipulace s nástroji (vodováha, metr,…), pracovní činnost (modelování, stříhání, skládání) za účelem vyvození sledovaných principů a jevů (pravý úhel, tupý úhel, rovnoběžky, dělení, symetrie, asymetrie atd.) a mnohé další. V rámci psychohygieny jako součásti zdravého učení jsou zařazovány také relaxačně-aktivizační prvky.

Organizace dětské skupiny:
místo konání: Olivova 312, Říčany
velikost skupiny: 4 děti
termín: čtvrtek 14:30 – 15:15 (věk 8 – 11) a čtvrtek 15:30 – 16:15 (věk 12 – 15), leden až červen
cena: 180 Kč za lekci (2700 Kč za pololetí)
Lektor: Mgr. Anna Klimešová, psycholog, psychoterapeut, lektor

Organizace dospělé skupiny: pro info prosím pište na klimesova@provazky.cz